Prispevki filtrirani po datumu: sreda, 07 januar 2015
sreda, 07 januar 2015 13:04

Hudo je, če si zaspan

Mački in psi obupno potrebujejo malo spanca.

 

Objavljeno v Video

1. Občasno delo upokojencev

 

Na podlagi Zakona o urejanju trga dela imajo vsi upokojenci možnost opravljanja začasnega ali občasnega dela, razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni.


Upokojenec, ki želi opravljati začasno ali občasno delo z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki ima značaj posebnega civilno pravnega pogodbenega razmerja, ki lahko vsebuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja. V tem se začasno ali občasno delo razlikuje od dela po podjemni ali avtorski pogodbi, za katero je značilno, da podjemnik oziroma avtor nista pode+rejena nat+ročniku, tako kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolnita naročilo.

Sklenjena pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela mora vsebovati tudi obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti tudi urna postavka za opravljeno delo ter predviden tudi skupni znesek plačila. V zvezi z navedenim je potrebno upoštevati zakonske omejitve. Te omejitve se nanašajo na najnižje urne postavke (4,20 EUR bruto), dovoljenega števila ur opravljenega začasnega ali občasnega dela (največ 60 ur v koledarskem mesecu ter maksimalna višina letnega dohodka upokojenca (6.300 EUR bruto).

Delodajalec je zavezan mora upoštevati tudi določbe delovne pravne zakonodaje, ki se nanaša med drugim na prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu, enako obravnavo glede na spol, delovni čas, odmore, počitek in odškodninsko odgovornost ter spoštovati pravila o varnosti in zdravju pri delu.

Delodajalec mora najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu upravičencu izplačati dohodek, od katerega je treba obračunati in plačati še dajatev v višini 25 %, prav tako mora delodajalec za upravičenca plačevati tudi prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in pokline bolezni – za posebne primere zavarovanja v višini 8,85 %.

2. Osebno dopolnilno delo

V skladu z Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju dela na črno se s 1. 1. 2014 začne izvajati novi sistem osebnega dopolnilnega dela in s tem t.i. vrednotnica. V primerjavi s sedanjim sistemom osebnega dopolnilnega dela bo pravilnik dovoljeval precej širši nabor del, ki jih bodo posamezniki lahko opravljali, kot npr. inštrukcije, glasba, občasna šiviljska in čevljarska dela, popravila.


Pri osebnem dopolnilnem delu bodo posamezniki imeli dve možnosti: lahko bodo opravljali osebno dopolnilno delo za druge, torej bo naročnik - ki bo lahko samo fizična oseba – za vas kupil vrednotnico, ali pa boste kupili vrednotnico zase in boste prek osebnega dopolnilnega dela prodajali izdelke, gozdne sadeže, zelišča.

Osebno dopolnilno delo bo opravljal lahko tudi upokojenec. Če boste želeli opravljati osebno dopolnilno delo, ga boste morali priglasiti in sicer prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti. Ob registraciji v AJPES, bo treba za opravljanje dela kupiti vrednotnico. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem znesku 9 EUR (7 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 EUR za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje poškodbe pri delu in poklicne bolezni). Letna omejitev zaslužka prek osebnega dopolnilnega dela je 3.000 EVR ali tri povprečne mesečne plače.

Vsak izvajalec dopolnilnega dela bo moral finančni upravi (FURS) po preteku polletnega obdobja poročati o doseženem prihodku. Pravilnik določa tudi roke za dostavo poročil, napovedi za odmero akontacije dohodnine (25 %), izdajanje računov, sankcije, uveljavljanje stroškov.

V nadaljevanju so navedena dela in storitve, ki jih boste lahko opravljali, če boste kupili vrednotnico zase:

- izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti, ki niso namenjeni uživanju ali za stik z živili,
- izdelovanje izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu, pretežno ročno ali po tradicionalnih postopkih, jih popravljati in prodajati,
- nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč,
- mletje in prodaja žita in žganje apna in oglja na tradicionalen način.

Za druge bo mogoče po novem opravljati naslednje dopolnilno delo (vrednotnico kupi naročnik):

- inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznostih,
- glasba na zasebnih dogodkih,
- občasna šiviljska in čevljarska popravila,
- občasna pomoč pri oskrbi domačih živali na domu lastnika živali,
- samostojno delo kot pomoč na kmetiji, ki sodi v osnovno dejavnost kmetije,
- pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri čiščenju stanovanja, hiše, počitniške hiše,
- občasno varstvo otrok in pomoč starejšim in invalidom na domu, tudi spremstvo oseb, potrebnih nege,
- občasno lokalno turistično vodenje skupin in posameznikov ter izvajanje turisičnih prevozov na tradicionalen način.

3. Predvideno podaljšanje roka za uskladitev statusa upokojencev, nosilcev s.p. in odprava posledic glede vračanja pokojnin in plačila socialnih prispevkov

Na seji Državnega zbora, ki poteka te dni je uvrščena obravnava in sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ZMEPIZ-1A, ki se nanaša na status upokojencev, nosilcev s.p.

Predlog zakona podaljšuje rok za uskladitev statusa posameznih zavarovancev, ki morajo svoj status uskladiti z določbami ZPIZ-2. Brez spremembe zakonodaje, bi bile te osebe dolžne uskladiti svoj status do 31. 12. 2014. S spremembo zakona, bodo tako še eno leto opravljale dejavnost in za njih ne bo veljala obvezna vključitev v zavarovanje, hkrati pa bodo upokojenci še naprej lahko prejemali pokojnino.

S predlaganim zakonom predlagatelj zagotavlja, bodo odpravljene posledice, ki so nastale pri ugotavljanju lastnosti zavarovancev. Za vse osebe, ki so na dan 31. 12 2012 hkrati opravljale dejavnost in niso bile vključene v zavarovanje oziroma so imele prekrivanje statusa upokojenca s statusom zavarovanca, predlog zakona predvideva, da jim ne bo potrebno vračati pokojnin in plačati polnih prispevkov za socialno varnost.

Do oprostitve vračila pokojnin in plačila prispevkov bodo upravičeni uživalci pokojnin samostojni podjetniki, ki jim je zavod že izdal odločbe ter vse osebe, ki so opravljale delo ali dejavnost in bi morale biti vključene v zavarovanje, pa jim ZPIZ še ni izdal odločbe.

V času podaljšanega prehodnega obdobja še za eno leto bomo zahtevali, da ministrstvo pripravi ustrezne spremembe sistemske zakonodaje. Menimo, da bi bilo treba izpostavljeno problematiko urediti na sistemski ravni, na način, ki bi bil enak za vse upokojence in bi odpravil tudi po naši presoji neustavne posledice, ki izhajajo iz sedaj veljavne zakonodaje, kar je bilo tudi predmet obravnave in zaključkov na seji Ekonomskega socialnega sveta. Predlagali bomo, da ministrstvo v pripravo novih rešitev povabi k sodelovanju predstavnike Obrtne zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, ZDUS-a in ostalih zainteresiranih skupin civilne družbe, ki so prav tako opozarjale na neustreznost sedanje ureditve.

Vir: http://www.zdus-zveza.si, Avtor: Branka Kastelic

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework