Prispevki filtrirani po datumu: četrtek, 02 januar 2014
četrtek, 02 januar 2014 12:02

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2014

Zavod pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1.1.2007 dalje.

 

V letu 2014 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata.

 

V Uradnem listu RS, št. 108 je dne 20.12.2013 Ministrstvo za finance objavilo Pravilnik o določitvah olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014.

Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci, znaša od 1.1.2014 na letni ravni 3.302,70 EUR oz. na mesečni ravni 275,22 EUR.

V letu 2014 se ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je Zavod glavni izplačevalec. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin višjih od 1.095,10 EUR z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

 

ZDoh-2M (Ur. l. št. 93/2013) ukinja s 1.1.2014 olajšavo za starost po 65. letu. Zaradi navedenega bo pri prejemnikih pokojnin starejših od 65. let po 1.1.2014 prvič nastopil davčni odtegljaj pri višini pokojnine nad 1.095,10 EUR in do višine 1.332,03 EUR, posledično bo izplačilo pokojnine na osebni račun v letu 2014 pri teh prejemnikih nižje kot v mesecu decembru 2013.

Prejemniki pokojnin starejši od 65. let in pokojnino višjo od 1.332,03 EUR bodo zaradi ukinitve olajšave za starost nad 65. let  po 1.1.2014 plačevali višji znesek akontacije dohodnine kot do 31.12.2013.

Po ZDoh-2 imajo prejemniki pokojnin s stalnim bivališčem v državi Sloveniji pravico do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

Zavod bo v letu 2014 ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine upošteval zneske olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2014, tako pri rednih nakazilih pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev, kot tudi pri ostalih nakazilih.

Tudi v letu 2014 večina uživalcev pokojnin ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin.

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih dajatev in tehniko odmere ter izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.

1. Predmet obdavčitve po 40. čl. ZDoh-2 so:

a) dohodki iz zaposlitve: pokojnine, delne pokojnine, invalidska nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot so: odpravnina, oskrbnina, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin.

 

Zakon loči invalidska nadomestila v dve skupini, in sicer, če je:

 

Zavod glavni izplačevalec:

 

 • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev
 • na drugem ustreznem delu,
 • nadomestilo za čas čakanja ali dejanske poklicne rehabilitacije,
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v zavarovanje,
 • nadomestilo za invalidnost (85. čl. ZPIZ-2)
 • delno nadomestilo (86. čl. ZPIZ-2);

Zavod ni glavni izplačevalec:

 

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu,
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec je vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo (84. čl. ZPIZ-2).

Zavod pa nastopa kot drugi delodajalec (izplačevalec) tudi v primeru izplačila pokojnin, in sicer:

 

 • delna pokojnina (58. čl. ZPIZ-1, Ur. l. RS, št. 109/2006) oziroma polovica pokojnine (2. odst. 178. čl. ZPIZ-1, Ur. l. RS, št. 109/2006),
 • delna pokojnina (40.čl. ZPIZ-2);
 • 20% predčasne ali starostne pokojnine;
 • Sorazmerni del pokojnine (116. čl. ZPIZ-2).

b) drugi dohodki: priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.

2. Davčna osnova:

V skladu z 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi. Za določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število družinskih članov, ki jo prejemajo.

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo Zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je Zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, kateri je po dohodninskem zakonu tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine skupni znesek obeh dajatev.

3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine in jih izplačuje Zavod:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, če ne presegajo zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem primeru določilo sodišče oz. upravni organ,
 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov.

4. Dohodninska lestvica za leto 2014

Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2. Pri obračunu akontacije dohodnine se v letu 2014 upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR)

Znaša dohodnina (v EUR)

nad

do

668,44

16%

668,44

1.580,02

106,95

+27%

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,07

+41%

nad 1.580,02

5.908,93

2.127,93

+50%

nad 5.908,93

5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo upravičencu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine so določene v 111. členu, 112. členu, 114. členu in 115. členu ZDoh-2. V letu 2014 so določeni naslednji zneski olajšav:

a. splošna olajšava: mesečno v višini 275,22 EUR

b. osebna olajšava:

 

 • invalidu s 100% telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.471,57 EUR,
 • »pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5% od usklajene in odmerjene dajatve.

c. posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

 • za vzdrževane otroke

Mesečna olajšava v EUR 

Za prvega vzdrževanega otroka

203,08

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

735,83

Za drugega vzdrževanega otroka

220,77

Za tretjega vzdrževanega otroka

368,21

Za četrtega vzdrževanega otroka

515,65

Za petega vzdrževanega otroka

663,09

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke za glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

147,44

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (npr. zakonca)

Mesečna olajšava v EUR

203,08

Od 1.1.2007 dalje se v skladu s 7. odst. 127. čl. ZDoh-2, prejemnikom invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine, uživalcem, ki začnejo ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, od delne pokojnine in od 20% predčasne ali starostne pokojnine, akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25% od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5%. V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16%).

6.Pokojnine višje od 1.095,10 EUR bodo obdavčene

V letu 2014 ostaja meja, pri kateri uživalec pokojnine ali invalidskega nadomestila, če je Zavod glavni izplačevalec, pri mesečnem obračunu ne plača akontacije dohodnine, enaka kot v letu 2013. Pri višini pokojnine nad zneskom 1.095,10 EUR, z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave, nastopi davčni odtegljaj. Uživalci pokojnin, rezidenti držav članic EU, lahko uveljavljajo le splošno ter posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, ne pa tudi pokojninske olajšave. Navedene olajšave lahko takšen uživalec pokojnine uveljavlja ob pogoju, da z dokazili dokaže, da znašajo njegovi dohodki (iz zaposlitve, iz opravljanja dejavnosti ali iz osnovne kmetijske oz. gozdarske dejavnosti), doseženi v Republiki Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Omenjene olajšave se upoštevajo le na letni ravni, kar pomeni, da se pri tekočem obračunu akontacije dohodnine pri pokojnini ne upoštevajo.

7. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2014 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Od pokojnin in invalidskih nadomestil, kjer je Zavod glavni izplačevalec

Prikaz obračuna akontacije dohodnine upoštevajoč splošno in pokojninsko olajšavo, od pokojnine v višini 1.300,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi:

1.300,00 EUR

splošna olajšava:

275,22 EUR

zmanjšana osnova:

1.024,78 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

203,16 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 1.300,00):

175,50 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

27,66 EUR

neto izplačani znesek:

1.265,22 EUR

Ob tem bi radi opozorili, da se v primeru, ko so prejemki izplačani uživalcem, ki niso rezidenti RS oz. so rezidenti države, s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma, usklajeni znesek obdavči po lestvici, pri čemer pa se olajšave ne upoštevajo.

V primeru obračunavanja akontacije dohodnine od prejemkov, katerih uživalci so rezidenti držav, s katero ima Republika Slovenija sklenjen dogovor o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se uživalcem pokojnina obračuna in izplača brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za rezidente iz naslednjih držav:

 • države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Malta, Nizozemska, Švica.
 • nekatere druge države: Rusija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Izrael, Tajska, Turčija, Liechtenstein.

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri katerih pa velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Sloveniji. Te so: Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Švedska in Združene države Amerike.

Za upravičence, rezidente Norveške pa velja posebnost, saj sporazum med Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev po stopnji 15%, in sicer v Republiki Sloveniji.

V Sloveniji so obdavčene pokojnine tistih uživalcev, ki živijo in so rezidenti držav Argentine, Avstralije, Brazilije, Južne Afrike, Indonezije, Tunizije, Egipta, Nove Zelandije, Paname, Monaka, Kosova, Tajske in Venezuele. Z navedenimi državami Republika Slovenija nima sklenjenega ustreznega dogovora o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Od invalidskih nadomestil, kjer Zavod ni glavni izplačevalec

 

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo,
 • obračunana akontacija dohodnine: 25% od osnove,
 • »pokojninska« olajšava 13,5% od odmerjenega nadomestila,
 • izračunana akontacije dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek nadomestila po obdavčitvi.

Glede na 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 lahko uživalec invalidskega nadomestila, ki je sočasno tudi še zaposlen, uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25% navzdol do 16%. Zahtevek vloži na podlagi 286. čl. ZDoh-2 preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi davčnega urada glede na prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve davčni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje Zavodu, in sicer s pripisom »sektor za nakazovanje pokojnin«. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

V vsakem primeru pa bo uživalcu invalidskega nadomestila obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer tehnično gledano v višini 11,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25%, oziroma le v višini 2,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16%.

Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer Zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od višine 850,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek nadomestila po odločbi:

850,00 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25%):

212,50 EUR

pokojninska olajšava (13,5%):

114,75 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

97,75 EUR

neto izplačani znesek:

752,25 EUR

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 97,75 EUR, kar ustreza višini 11,5% zneska nadomestila, torej osnove.

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je Zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31.12.1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine od nadomestila.

Od drugih dohodkov - priznavalnin

 

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo,
 • obračunana akontacija dohodnine: 25% od osnove,
 • "pokojninska" olajšava 13,5% od odmerjene priznavalnine,
 • obračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi.

Tudi pri tej dajatvi bo uživalec tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Tehnični izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5% od zneska priznavalnine (glej tehnični izračun pri nadomestilih, če Zavod ni glavni izplačevalec).

8. Pravni predpisi

Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so zagotovljeni tudi na spletni stranihttp://www.durs.gov.si/ .

 

Vir: http://www.zpiz.si

Objavljeno v Novice
četrtek, 02 januar 2014 10:51

2014 je leto konja in števila 7

2014 je v skladu s kitajskim horoskopom leto konja.

Konj predstavlja voljo do življenja, pustolovščin in močno samozavest. To pomeni, da nas čaka razburljivo leto. A 2014 naj bi minevalo tudi v znamenju števila 7, ki prinaše veliko nepredvidljivih dogodkov in adrenalinskih situacij.

To je leto priložnosti, ki jih boste morali zagrabiti, ko vam bodo ponujene, brez odlašanja, če želite napredovati. Obdobje vladavine konja je čas nastanka novih izumov, originalnih idej in projektov, ki ju boste s samozavestjo in želo po napredovanju samo še okrepili. In spremembe na bolje bodo zaznamovale življenja mnogih.

V tem letu naj bi se v skladu s trditvami numerologov končno morali začeti zavedati destruktivne moči narave in nevarnosti v svetu skrajnosti, v katerem živimo. Na vseh življenjskih področjih se bodo ljudje začeli združevati in oblikovati neke nove združbe.

Število 7 je sicer dobro število, število mislecev in iskalcev, zato bo 2014 leto za odkrivanje in nove izume ter rojstvo novih ideologij. Število 7 je iskalec resnice in vedno poskuša priti do dna temeljnim dejstvom sveta, ključnim vprašanjem obstoja, biti. Število se povezuje z zavestjo, da nič ni tako, kot nse na prvi vtis zdi, da je, in da je stvarnost pogosto skrita za iluzijami. 

Objavljeno v Novice

Slovenci za internet, televizijo in telefon mesečno namenimo 45 evrov 

apek1Po izsledkih raziskave, ki jo je izvedla Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (Apek), se je znesek, ki ga gospodinjstva mesečno porabijo za internet, televizijo in telefon, zmanjšal v primerjavi s preteklim letom.

Tako so oktobra gospodinjstva v povprečju namenila 44,6 evrov za naročnino, leta 2012 pa 46 evrov. V stroške ni zajeta mobilna telefonija, za katero gospodinjstva namenijo še 49,1 evrov.

Kot poroča Apek se uporabniki zaradi teh stroškov ne odločajo za prekinitev naročniškega razmerja, delež tistih, ki razmišljajo o prekinitvi, je v tem letu celo rahlo padel – o tem razmišlja 24 odstotkov raziskovancev.

apek graf

Fiksno telefonijo so uporabljali vsi, od česar ima skoraj polovica analogni priključek. Druga najbolj razširjena storitev je mobilna telefonija (97%), sledita pa internet (76%) ter širokopasovni internet (54%).

Povečala se je uporaba paketnih storitev, leta 2010 se je za pakete odločilo le 53% gospodinjstev, letos pa že 68%. Pri izbiri sta najpomembnejša dejavnika cena in pa kvaliteta storitve. Kot glavni razlog za to, da paketnih storitev ne uporabljajo, pa se navaja nezanimanje (41%).

Med ponudniki na vseh omenjenih področjih (fiksna telefonija, internet, televizija, mobilna telefonija) največji delež beleži Telekom Slovenije, čeprav se je njegov delež na vseh področjih zmanjšal v primerjavi s prejšnjim letom. Na področju mobilne telefonije je na primer izgubil 3% in ima sedaj 63% delež, Simobil je delež povečal za 9% (39%), prav tako se je delež zvišal pri Tušmobilu (15%, 2012:13%).

Celotno poročilo je na voljo tukaj:  http://www.apek.si/telekomunikacije-novice-raziskava-o-mesecnih-izdatkih-gospodinjstev-za-storitve-elektronskih-komunikacij-2013

Vir: http://dne.enaa.com

Objavljeno v Računalništvo
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework